Neodymium(III) nitrate hydrate

更新:2012-7-22 16:33:29

  中文名:Neodymium(III) nitrate hydrate
  英文名:硝酸钕(III) 水合物
  别名:
  CAS No.:35725-34-9级别:Biotech grade
  分子式:Nd(NO3)3·xH2O分子量:330.25
订购信息
  货号规格价格品牌
  217204-5g5g265GBCBIO
  217204-25g25g665GBCBIO
  217204-25g25g1189Sigma
产品介绍
  Purity (%)...................................................>99.0
  Form....................................................crystalline
  浅红色结晶。极易溶于水,溶于乙醇和乙酸。有氧化性。半数致死量(雌大鼠,经口)2750mg/kg(六水合物)。有刺激性。
更多产品